PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego (2023-03-02 13:18)

Nowości, najnowsze informacje ze świata marki Seat.
admin
Administrator
Posty: 1964
Rejestracja: 25 paź 21, 22:42

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego (2023-03-02 13:18)

Post autor: admin »


Obrazek
Spis treści:RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)INFORMACJE O PODMIOCIEPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr7/2023 Data sporządzenia: 2023-03-02Skrócona nazwa emitentaPGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.TematZawarcie umowy kredytu konsorcjalnegoPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu:Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy kredytu odnawialnego („Umowa”). Umowa została zawarta przez PGE z konsorcjum składającym się z następujących banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. i Santander Bank Polska S.A. (łącznie „Banki”). Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu odnawialnego do kwoty 2 330 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na: - finansowanie bieżącej działalności PGE i Grupy, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią Grupy zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; - finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością PGE i Grupy, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe; - refinansowanie zobowiązań finansowych PGE oraz Grupy PGE. Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty Kredytu przypada na dzień 26 lutego 2027 r. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża kredytu może podlegać okresowej korekcie w zależności od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA („Wskaźnik Pokrycia”) na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE. MESSAGE (ENGLISH VERSION) Signing of the syndicated loan The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that it has obtained information about signing of the revolving loan agreement (the “Agreement”) by all the parties. The Agreement was concluded with a syndicate consisting of the following banks: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. with its seat in Luxemburg, acting in Poland through its branch Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. with its seat in Luxemburg, acting in Poland through its branch Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. and Santander Bank Polska S.A. („Banki”) (jointly the “Banks”). The subject matter of the Agreement includes granting by the Banks of the revolving loan of up to PLN 2 330 million (the “Loan”). The Loan may be utilised for: - finance the day-to-day operations of PGE S.A. and the Group in particular in line with the long term Group strategy aiming at reduction of emissions and increase of production of electricity from renewable sources; - finance investment and capital expenditure in connection with the operations of PGE S.A. and the PGE group, other than investments in new carbon assets; - refinancing of the financial liabilities of PGE and PGE Group. The Loan will be available for use as from the date of fulfilment of the conditions precedent specified in the Agreement. The Agreement provides for interest periods not longer than 6 months. The final repayment date falls on February 26, 2027. Interest rate of the Loan will be calculated on the floating rate based on the relevant WIBOR rate (reference rate) plus margin. The margin may be periodically adjusted depending on the ESG rating assigned to PGE by a specialised agency. According to the provisions of the Agreement, PGE undertakes to keep the consolidated net debt to consolidated EBITDA (the „Coverage Ratio”) at a level not higher than 4:1 in the case PGE holds investment grade credit rating (i.e. at BBB- or higher assigned by S&P or Fitch and Baa3 or higher assigned by Moody’s) or at a level not higher than 3.5:1 in the case PGE does not held investment grade credit rating.In addition, the Management Board of PGE informs that the Loan is not secured on any of the assets of PGE or of the PGE Group. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)20-718Lublin(kod pocztowy)(miejscowość)Aleja Kraśnicka27(ulica)(numer)(22) 340 17 04(22) 340 14 99(telefon)(fax)(e-mail)(www)526-025-05-41006227638(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2023-03-02Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu2023-03-02Lechosław RojewskiWiceprezes Zarządu

Source: https://www.fxmag.pl/artykul/pge-polska-grupa-energetyczna-sa-zawarcie-umowy-kredytu-konsorcjalnego-2023-03-02-1318
ODPOWIEDZ